1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Nova Sp. z o.o., która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym przychodnią „Nova” Przychodnia Wielospecjalistyczna Rehabilitacji Leczniczej, świadczącej usługi medyczne przy ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.
 2. Administratorem danych jest Nova sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamieńskiego 51, 30-644Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000348613, NIP: 6762413229, REGON: 12114506400000.
 3. Nova sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Marceliny Rusnak, z którym można się kontaktować drogą korespondencyjną na adres Spółki lub mailowo na adres manager@novaclinic.pl
 4. Działając na postawie obowiązku wynikającego z dyspozycji art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej powoływanego jako „RODO”) obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 roku niniejszym pragniemy poinformować Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej przywoływane jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Państwa danych.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

 1. Nova sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. świadczenia usług medycznych, a także w celu rezerwacji, potwierdzenia i odwołania usług medycznych, informowania pacjentów o zarezerwowanych terminach, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6. ust. 1. lit b) w zw. z art. 6. ust. 1 lit f) w zw. z art. 9. ust. 2. lit h) RODO
  2. weryfikacji tożsamości pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej przed udzieleniem świadczenia medycznego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6. ust. 1. lit c) w zw. z art. 9. ust. 2. lit h) RODO oraz w zw. z art. 24 ust. 1. i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  3. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6. ust. 1 lit f) w zw. z art. 9. ust. 2. lit h) RODO
  4. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń, w których osoby upoważniają inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta.
  5. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6. ust. 1 lit c) w zw. z art. 74. ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  6. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 1. lit a jest dobrowolne, lecz koniecznie celem skorzystania z usług medycznych oferowanych przez Nova sp. z o.o.. Obowiązek podania danych wskazanych w ust. 1. lit. b. wynika z przepisów prawa.

Brak podania niezbędnych informacji uniemożliwi Nova sp. z o.o. realizację umów polegających na świadczeniu usług medycznych.

Komu udostępniane lub powierzane są dane?

 1. Dane osobowe mogą być udostępnianie na wniosek osób, organów lub podmiotów wyszczególnionych w zamkniętym katalogu określonym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie art. 24 ust. 4. ww. ustawy oraz art. 28 RODO (dostawcy świadczący usługi medyczne, laboratoria, punkty badawcze, usługi księgowe, prawne).
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim wyraźnie upoważnionym przez daną osobę do odbioru jej dokumentacji medycznej.

Jak długo przechowywane są dane?

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane wskazane w § 1. ust. 1. pkt b. przez okres wskazany w art. 29. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ww. ustawie.
 2. dane wskazane w § 1. ust. 1. pkt a. i c. do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 3. dane wskazane w § 1. ust. 1. pkt d. przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszalności danych.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego (PUODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Nova sp. z o.o. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania.
 4. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania usunięcia tych danych (prawo do bycia zapomnianym). Z uwagi jednakże na treść art. 29. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta żądanie usunięcia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9. ust. 2. lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych danych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Nova sp. zo.o. odmawia zrealizowania prawa do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały okres wymagany przepisami prawa dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentacji medycznej na podstawie art. 29. ust. 1. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 17. ust. 3. lit b) RODO.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie zgody, osobom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.